Rejstřík pojmů

Anuita
pravidelná platba splátky úvěru a úroku za jeho poskytnutí
Bytové družstvo
je družstvo, které zabezpečuje bytové potřeby svých členů
Členská schůze
nejvyšší orgán družstva, který tvoří jednotliví členové družstva. Prostřednictvím členské schůze se člen družstva účastní řízení družstva.
Další členský vklad
další vklad člena družstva nad rámec základního členského vkladu, u bytových družstev jde vklad k pořízení domu s družstevními byty nebo neb.prostory
Daňově neuznatelné náklady
náklady, které lze uznat jako náklady na zajištění a udržení zdanitelných příjmů
Drobné opravy v bytě
specifikuje nařízení vlády č.308/2015 Sb. Týká se povinnosti nájemců bytů k údržbě a opravě pronajatého bytu, u členů družstva je to obsahem stanov
Družstevní podíl
Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
Fond oprav
část věcně usměrňovaného nájmu členů družstva určená na opravy domu
Funkční období
je období trvání funkce členů orgánů družstva. (představenstva, kontrolní komise). Délku funkčního období určují stanovy, maximální délka funkčního období je 5 let u orgánů zvolených po založení družstva je 3 roky
Nedělitelný fond
zajišťovací fond družstva, jež družstvo zřizuje při svém vzniku v minimální výši 10% zapisovaného základního kapitálu a je doplňován minimálně o10 % čistého zisku až do výši poloviny zapisovaného základního kapitálu. Nedělitelný fond se nemůže za trvání družstva rozdělit mezi členy
Obchodní rejstřík
je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků. Obchodní rejstřík je veden tzv. rejstříkovým soudem
Rozúčtování
rozdělení nákladů za zúčtovací období a za zúčtovací jednotku mezi konečné spotřebitele
Shromáždění vlastníků jednotek
nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek
SIPO
soustředěné inkaso plateb obyvatelstva
Smíšené náklady
náklady souvisejí jak s příjmy od daně osvobozené tak s příjmy podléhající dani s příjmu právnických osob
Splátka domu
platba člena družstva či společníka společnosti na úhradu kupní ceny domu
Společenství vlastníků jednotek
právnická osoba způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve věci správy, provozu a oprav společných částí domu ve vlastnictví vlastníků bytových či nebytových jednotek.
Spotřební složka UT, TUV
část nákladů na vytápění a na teplo k ohřevu teplé vody, které je rozúčtováno podle odečtů měřidel nebo indikátorů tepla v bytě.
Statutární orgán
orgán, jehož jednáním je vůči třetím osobám právnická osoba vázána, a jehož prostřednictvím právnická osoba provádí právní úkony tj. nabývá práv a bere na sebe povinnosti
Úroky z prodlení
sankce za nesplnění finační povinnosti např. nájemce hradit pronajímateli nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu.
Věcně usměrňovaný nájem
nájemné z bytů členů bytového družstva nebo společníků společnosti založené za účelem koupě domu stanovené na základě ekonomicky oprávněných nákladech domu jako jsou opravy a údržba domu, pojištění domu, správa domu, daň z nemovitostí apod.
Vyúčtování
doklad o provedeném rozúčtování
Základní členský vklad
členský vklad, jehož splacení je podmínkou vzniku členství
Základní kapitál
souhrn vkladů členů nebo společníka družstva či společnosti
Základní složka UT, TUV
část nákladů na vytápění a na teplo k ohřevu teplé vody, která je mezi konečné spotřebitele rozdělována podle započitatelné plochy
Zapisovaný základní kapitál
základní kapitál zapisovaný do obchodního rejstříku
Započitatelná plocha (UT,TUV)
podlahová plocha bytu, upravená koeficienty vyhlášky o rozúčtování tepla a teplé užitkové vody
Zpětné čerpání
forma dotace obce bytových družstvům a společnostem založených za účelem koupě domu v rámci privatizaci obecních domů na stanovený účel. Výše nároku na dotaci je pak závislá na výši splacené části kupní ceny domu
Zúčtovací období
období za které se provádí rozúčtování